مجموعه‌ای از پرسش‌هایی که در کار با مودل توسط معلمین یا مدیران مطرح می‌شود در این بخش پاسخ داده شده است.